Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pimage.pl

 

 Postanowienia ogólne i definicje

Sklep internetowy prowadzony jest przez:

PIMAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 48/18 o numerze NIP 1133029026, REGON 388369641

Rejestracja konta na stronie Sklepu lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pimage.pl
 2. Pojęcia funkcjonujące w niniejszym regulaminie:                                              

- Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami                

-Sprzedawca - PIMAGE Sp. z o.o. ul. Mińska 48/18, 03-808 Warszawa NIP  1133029026 REGON 388369641                                                                                                                                           

- Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

- Konsument/Klient - Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

- Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.pimage.pl 

- Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.pimage.pl , za pośrednictwem którego Konsument/Klient może składać zamówienia

- Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym lub zamawiane za pośrednictwem innych metod komunikacji elektronicznej

- Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.                                                                                    

-Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 

 Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie dokonywane są poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu www.pimage.pl 
 2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego. Zamówienie można składać jako tzw. szybki zakup (bez rejestracji Użytkowniczki lub Użytkownika) lub dwuetapowo: poprzez rejestrację, a następnie złożenie zamówienia. Posiadanie konta w naszym sklepie pozwala na wgląd w historię zamówień a także korzystanie z okazjonalnych obniżek cen dla stałych Klientek i Klientów.
 3. Podanie danych określonych w pkt 2 jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Zamówienia w których nie zostały podane informacje określone w pkt 2 lub podane informacje są niepełne, nie są przyjmowane do realizacji.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania zamówienia wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia oraz zawierająca informacje na temat danych rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za zamówiony towar.
 8. Klient ma prawo do modyfikacji złożonego zamówienia. W takiej sytuacji powinien bezzwłocznie zawiadomić o tym Sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania modyfikacji zamówienia. 
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 
 10. Koszt wymiany na inny rozmiar/model jest negocjowany indywidualnie. Przy wymianie na inny rozmiar/model Klient ponosi koszt wysyłki kurierem.
 11. Podczas wymiany brana jest pod uwagę cena w dniu zakupu produktu.
 12. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia sklep zobowiązuje się w ciągu 2-14 dni roboczych wysłać klientowi towar zgodnie z zamówieniem.     
 13. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 14. Vouchery, kody rabatowe, kody newslettera itp. nie łączą się ze sobą. 
 15. Realizacja zamówień w czasie wyprzedaży może przekroczyć ponad 14 dni roboczych.                                                                                                                     

 

Realizacja zamówienia

 

 1. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 2-4 dni roboczych. W przypadku produktów, których termin dostawy jest dłuższy, informacja o terminie dostawy jest podana w specyfikacji produktu na stronie.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności przelewem, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego zaksięgowaniu.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący. 
 5. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

 

Płatności i dostawa

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie Sklepu są określone w polskich złotych (PLN) i zawierają wliczony podatek VAT. Do ceny towaru doliczane są dodatkowo koszty wysyłki.
 2. Nie ma możliwości dokonywania płatności za towar w walucie innej niż polski złoty (PLN).
 3. Dostawa towarów odbywa się na terytorium całej RP. W przypadku wysyłki towaru za granicę należy skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia warunków zamówienia oraz indywidualnych kosztów dostawy.
 4. Dopuszczalna formą płatności jest przedpłata na konto lub płatność gotówką przy odbiorze.
 5. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na poniższe dane:
 6. PIMAGE Sp. z o.o. 
  Bank/ numer konta: Nest Bank 54 1870 1045 2083 1069 6974 0001
  W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem tradycyjnym, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia podając w tytule numer zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 9. Sklep Internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 10. - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 11. - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 12. - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.
 13. Towary wysyłane są za pośrednictwem Firmy kurierskiej zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Nie dotyczy to zamówień, których adres dostawy znajduje się poza terytorium RP. W takich przypadkach ceny dostawy ustalane są indywidualnie.

 

Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu wydania produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5.  Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 

6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

7.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi produktów, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki był wybrany podczas składania zamówienia.

10.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu kosztów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 Produkty oferowane w sklepie są wykonywane ręcznie, dlatego istnieje możliwość występowania niewielkich różnic w  między produktami wynikającymi z ich ręcznej produkcji. Produkt na indywidualne zamówienie nie podlega wymianie. W przypadku produktu na indywidualne zamówienie nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki prosimy o sprawdzenie czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie ma zewnętrzne uszkodzenia zalecamy odmówienie odebrania przesyłki i niezwłoczne skontaktowanie się z naszym sklepem. 

Jeżeli zakupione produkty posiadają wady fabryczne lub są niezgodne z opisem prosimy o zastosowanie poniższej procedury reklamacyjnej.

1. Jeśli otrzymałeś produkt posiadający wady/skazy skontaktuj się z nami mailowo pod adresem info@pimage.pl , opisz wadę i poczekaj na odpowiedź od nas. Sprzedawca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zobowiązany jest jak najszybciej wymienić towar na pełnowartościowy (koszt wysyłki pełnowartościowego produktu objętego wymianą- ponosi Srzedawca) 

2. Przesyłkę z wadliwym produktem i formularzem reklamacyjnym (załącznik 2) prosimy odesłać na adres Pimage Sp. z o.o. Grochy-Imbrzyki 1, 06-126 Gzy. Koszt przesyłki ponosi Klient- chyba, że strony ustalą inaczej.

3. Maksymalnie w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki sklep poinformuje o ostatecznym wyniku postępowania reklamacyjnego 

4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie w pierwszej kolejności sklep ma obowiązek naprawić wadliwy produkt. Dopiero w sytuacji gdy nie jest to możliwe -wymienia go na nowy lub zwraca środki za zakupiony towar.

 

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze strony Sklepu, w szczególności rejestracja konta i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana taka wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania jej na stronie internetowej. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą starały się w pierwszej kolejności rozstrzygnąć w drodze porozumienia.
 4. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w pkt I.3. Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Jeśli chcesz dokonać zwrotu, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza i odesłanie go wraz z towarem na poniższe dane oraz przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres: info@pimage.pl 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adres do zwrotu produktów:

 

PIMAGE SP. Z O.O.

GROCHY-IMBRZYKI 1

06-126 GZY

 

Imię, Nazwisko:                     

Numer zamówienia:          

Nazwa produktu/ów:        

Proszę o zwrot środków pieniężnych na konto (nr rachunku bankowego):

 

 

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odstępuję od niniejszej umowy konsumenckiej.

PODPIS KLIENTA

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 do Regulaminu

 

 FORMULARZ REKLAMACJI

 

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza i odesłanie go wraz z towarem i dowodem zakupu na poniższy adres oraz przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres: info@pimage.pl 

 

PIMAGE SP. Z O.O. 

GROCHY-IMBRZYKI 1

06-126 GZY

 

Dane klienta:

Imię, Nazwisko:                     

Dane kontaktowe (telefon, mail):

 

Informacje o produkcie:

Numer zamówienia:                  

Nazwa zamówionego produktu:                  

Opis wady produktu:             

 

 Preferowany sposób rozwiązania reklamacji (prosimy o zaznaczenie wybranej opcji)

-obniżenie ceny                             

-wymiana rzeczy na wolną od wad                                 

-rozwiązanie umowy i zwrot pieniężny

 

W przypadku zwrotu prosimy o podanie numeru konta bankowego

Imię i nazwisko właściciela konta:    

numer konta:            

 

PODPIS KLIENTA: